Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1


1.  Stowarzyszenie nosi nazwę ”PODOLSKI REGIMENT ODPRZODOWY”,
zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.


Art. 2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Krakowie.
3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność
także poza granicami obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Art. 3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń
i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania, których cele są zgodne 
z jego przedmiotem działalności.
 

Rozdział II
Cele i formy działania

Art. 4

1. Celami Stowarzyszenia są: 
a) Kultywowanie wartości rycerskich i żołnierskich z okresu I i II Rzeczypospolitej
w oparciu o tradycje wojskowe polskie i europejskie ze szczególnym uwzględnieniem tradycji XVII- wiecznych.
b) Prezentowanie oręża, strojów i obyczajów z okresu I i II Rzeczypospolitej.
c) Propagowanie wiedzy historycznej o I i II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem kresów wschodnich.
d) Propagowanie oraz aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej.
e) Rozwijanie zainteresowania członków Stowarzyszenia historią i kulturą.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Promowanie i organizowanie oraz uczestnictwo w turniejach rycerskich
i widowiskach historycznych, pokazach różnego rodzaju walk, w tym pokazach szermierki historycznej bronią białą. 
b) Pozyskiwanie, gromadzenie oraz prezentację oręża i strojów historycznych.
c) Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej, patriotycznej oraz informacyjnej, artystycznej i wydawniczej.
d) Odtwarzanie kultury materialnej i obyczajowości z okresu I Rzeczypospolitej 
ze szczególnym uwzględnieniem kresów wschodnich.
e) Współpracę z instytucjami, organizacjami, a także z osobami fizycznymi w kraju
i za granicą, posiadającymi podobne cele działania.
f) Skupianie wokół celów Stowarzyszenia przedstawicieli świata nauki i kultury.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 5


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski posiadający pełną zdolność 
do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, któremu bliskie są cele działania niniejszego Stowarzyszenia, jeśli złożył pisemną deklarację członkowską.
Członek zwyczajny powoływany jest decyzją Zarządu Stowarzyszenia powziętą na wniosek czterech członków zwyczajnych. Zarząd zobowiązany jest przyjąć lub odrzucić 
deklarację członkowską oraz powiadomić zainteresowanego o podjętej decyzji w terminie dwóch tygodni od momentu złożenia deklaracji. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
3. Godność członka honorowego osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Stowarzyszenia nadaje Zarząd.
4. Członkami wspierającymi mogą być podmioty prawne i spółki cywilne lub osoby 
fizyczne bez względu na siedzibę i miejsce zamieszkania, które przekazały na rzecz Stowarzyszenia znaczną pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający 
jest powoływany decyzją Zarządu Stowarzyszenia na wniosek czterech członków zwyczajnych. Podmioty prawne i spółki cywilne działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.Art. 6


1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
b) regularnego opłacania składek,
c) czynnego uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia,
d) godnego reprezentowania Stowarzyszenie swoim zachowaniem i postawą, 
e) posiadania właściwego stroju i oręża,
f) udziału w turniejach i pokazach.
2. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) brania udziału we wszystkich formach działania Stowarzyszenia,
c) zatrzymania trofeów zdobytych w turniejach indywidualnych,
d) noszenia odznaki organizacyjnej,
e) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi:
a) mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
b) nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, 
c) Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 
4. Członkowie wspierający i honorowi są uprawnieni do:
a) brania udziału we wszystkich formach działania Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) noszenia odznaki organizacyjnej.


Art. 7

1. Naruszenie obowiązków, jakie nakłada na członków statut, pociąga za sobą możliwość wymierzenia przez władze statutowe następujących kar dyscyplinarnych:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zakazu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,
d) zawieszenia na określony czas w prawach członka Stowarzyszenia,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Kara zawieszenia, o której mowa w ust. 1, pkt. d) może nastąpić w przypadku 
naruszenia przez członka przepisów niniejszego statutu i nie może być dłuższa niż rok. 
Natomiast kara wykluczenia, o której mowa w ust. 1, pkt. e) następuje w przypadku, 
gdy członek Stowarzyszenia uporczywie i w sposób rażący narusza przepisy 
niniejszego statutu.

 

Art. 8

1. Kary określone w art. 7, ust. 1, pkt. a) do c) wymierzane są przez Prezesa 
po zaakceptowaniu przez Zarząd, na wniosek co najmniej czterech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Kara określona w art. 7, ust. 1, pkt. d) wymierzana jest przez Prezesa po zaakceptowaniu przez Zarząd na wniosek, co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Art. 9

1. Członkowi Stowarzyszenia, któremu wymierzono karę zawieszenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie się do Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 dni od podjęcia 
uchwały w tej sprawie.
2. Sąd Koleżeński jest też właściwy, w pierwszej instancji, do orzekania kary określonej 
w art. 7, ust. 1, pkt. e).

 

Art.10

1. W przypadku niekorzystnego dla członka orzeczenia Sądu Koleżeńskiego może 
on, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, odwołać się do Walnego Zebrania członków zwyczajnych.

 

Art. 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) zrzeczenia się członkostwa w formie pisemnej, zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej 6-ciu miesięcy,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
e) śmierci członka.
 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków zwyczajnych,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

 

Art. 13

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu i Prezesa Zarządu,
b) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 
c) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
d) udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
e) uzupełnianie składu władz, 
f) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
g) nowelizacja statutu Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) rozpatrywanie wniosków i sprawozdań przygotowywanych przez władze Stowarzyszenia oraz wniosków i postulatów zgłaszanych przez poszczególnych członków,
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Art. 14

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się co dwa lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane przez Zarząd lub na wniosek Komisji Rewizyjnej poparty przez jedną trzecią członków Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania pisemnego wniosku i obraduje w zakresie spraw, dla których zostało powołane.

 

Art. 15

1. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.
2. Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie Regulaminu Obrad.
3. Uchwały Walnego Zebrania, z wyjątkiem dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów.
4. Do podjęcia uchwał przez Walne Zebranie wymagane jest kworum. W pierwszym terminie 50 % członków zwyczajnych, w drugim terminie kworum stanowią 
wszyscy obecni.
5. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.

 

Art. 16

1. Zarząd Stowarzyszenia jako organ wykonawczy powoływany jest przez Walne
Zebranie na okres czterech lat. Zarząd składa się z czterech do sześciu osób, 
w tym Prezesa Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes,
b) Wiceprezes,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
e) do dwóch Członków Zarządu.
3. Uchwały o powołaniu lub odwołaniu członków Zarządu zapadają większością 
dwóch trzecich głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu.
4.  Zarząd działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
5. W przypadku wystąpienia w czasie kadencji wakatów w składzie Zarządu, jest 
on zobowiązany zwołać w terminie dwóch miesięcy Walne Zebranie w celu 
uzupełnienia składu Zarządu.


Art. 17

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) Realizacja programowych celów Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał 
Walnego Zebrania.
b) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w tym określanie szczegółowego działania
i opracowywanie planów przedsięwzięć.
c) Sprawowanie zwykłego Zarządu majątkiem Stowarzyszenia, w tym składanie
w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli.
d) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
e) Ustalanie budżetu Stowarzyszenia
f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
g) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego 
i nieruchomego.
h) Składanie sprawozdań ze swej działalności i stanu majątkowego Stowarzyszenia 
w celu uzyskania absolutorium na Walnym Zebraniu.
i) Zwoływanie Walnego Zebrania członków zwyczajnych.

 

Art. 18

1. Decyzje i uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w formie głosowania tajnego, za zgodą
trzech czwartych członków Zarządu.
3. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.

 

Art. 19

1. Do wydania oświadczenia woli w imieniu Zarządu, w tym podpisywania umów, wymagany jest udział, co najmniej dwóch członków Zarządu, wśród których musi 
być Prezes lub Wiceprezes.
2. W sprawach, które rodzą zobowiązania majątkowe konieczny jest udział, co najmniej trzech członków Zarządu, wśród których jest Prezes lub Wiceprezes.
3. Podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika 
konieczny jest przy podejmowaniu środków z rachunku bankowego.
4. Gdy wartość podjętego zobowiązania przekraczałaby wartość 2000 PLN, każdorazowo konieczna jest uprzednia konsultacja ze skarbnikiem.

 

Art. 20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działania Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą trzy osoby wybrane przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych 
na okres dwóch lat.
2. Komisja Rewizyjna realizuje swoje uprawnienia w pełnym składzie, w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów.
3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony 
na Walnym Zebraniu.

 

Art. 21

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie kontroli, co najmniej raz w roku, w tym kontrola całokształtu działalności statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
b) Wystąpienie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
c) Przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych.
d) Występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem i postanowieniami Statutu lub zasadniczą linią programową Stowarzyszenia.
e) Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków
f) Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swego działania.
g) Kierowanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego w razie naruszenia postanowień Statutu.
2. Komisja ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia (nie dotyczy to Walnego Zebrania).
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, każdorazowo za zgodą zwykłej większości członków Zarządu.

 

Art. 22

1. Sąd Koleżeński rozpatruje wszystkie sprawy członków Stowarzyszenia związane 
z naruszeniem statutu i celów Stowarzyszenia.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków wybranych na Walnym Zebraniu na okres dwóch lat.
3. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie z zastosowaniem odpowiednich zasad prawnych, w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy czym głosowania w sprawach personalnych są tajne.
4.  Członek, którego sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Koleżeński ma prawo do obrony oraz odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia.
5. Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek w ciągu 10 dni od jego wpłynięcia.
6. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie trzech lat od uzyskania wiadomości o dopuszczeniu się przez niego przewinienia.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 

Art. 23

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i zasoby finansowe.

 

Art. 24

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:
a) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) składek członkowskich,
d) dotacji,
e) wpływów z ofiarności publicznej i aukcji.

 

Art. 25

1. Dochody ze zbiórek i aukcji publicznych mogą być wykorzystane jedynie na finansowanie działalności, dla której je podjęto.
2. Pozostałe dochody mogą być przekazane na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia.Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszeniach

Art. 26

1. Uchwały Walnego zebrania o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają w pierwszym terminie, większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania, w drugim terminie uchwały te zapadają, większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.Art. 27

1. W razie podjęcia uchwały rozwiązującej Stowarzyszenie Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi likwidację zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
2. Walne Zebranie może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.Rozdział VII
Postanowienia przejściowe i końcowe

Art. 28

1. Do czasu powołania Zarządu Stowarzyszenia decyzje pozostające w jego kompetencji podejmuje Komitet Założycielski Stowarzyszenia

Art. 29

1. I Walne Zebranie odbywa się w terminie i na zasadach ustalonych przez Komitet Założycielski, jednak nie później niż po upływie 40 dni od dnia wpisania Stowarzyszenia
do Rejestru Sądowego.

Art. 30

1. Sprawozdanie ze swej działalności Komitet Założycielski przedstawia na I Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

Art. 31

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie podlegają obowiązującym przepisom prawa, w szczególności Prawu o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku 
(tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.).

Kontakt

KRS:0000370027, NIP:6772355031, REGON:121428276
Adres: ul. Spiżowa 17 , 30-142 Kraków
Tel: 695 757 667
konto bankowe: Volkswagen Bank 64 2130 0004 2001 0549 3184 0001